Stanovy

Spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s.

HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1.
Název a sídlo spolku

1. Název spolku je: DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. (dále jen spolek).

1. Sídlo spolku je: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, PSČ 128 20.

Čl. 2.
Cíl a činnost spolku

1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který sdružuje pacienty s diagnózou leukemie (dále jen „leukemie“), jejich rodinné příslušníky a další osoby, které jsou připraveni aktivně podporovat cíle spolku a respektovat stanovy spolku.

2. Cílem spolku je:

 • (i) Podpora a pomoc pacientům s leukemiemi, jejich rodinám, zlepšování kvality života pacientů a jejich rodinných příslušníků,

 • (ii) Tvorba vzdělávacích programů pro pacienty za účelem rozšiřování znalostí o diagnostice, léčbě a nových léčebných možnostech v oblasti leukemií

 • (iii) Poskytování příležitostí k vzájemné konzultativní výměně zkušeností mezi pacienty,

 • (iv) Zapojení do mezinárodních pacientských struktur v oblasti leukemii

3. Za účelem splnění svého poslání spolku:

 • (i) spolupracuje při řešení problémů svých členů s Českou hematologickou společností a dalšími odbornými společnostmi, subjekty a pracovišti, zabývajícími se diagnostikou, léčbou a výzkumem leukemii.

 • (ii) sdružuje a spravuje prostředky, určené pro jeho vlastní činnost, především z darů právnických a fyzických osob a nakládá s nimi v souladu s účelem spolku a s obsahem grantových smluv.

HLAVA II
ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Čl. 3
Vznik členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát pacient s leukemií, rodinný příslušník pacienta s leukemií či osoba, která pacientovi pomáhá a pečuje o něj.

2. Členství ve spolku vzniká doručením členské přihlášky elektronickou cestou nebo poštou na adresu sídla spolku. Dokladem o členství je potvrzení s uvedením členského čísla.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen spolku má právo zejména:

 • (i) účastnit se Členské schůze, která je součástí Regionálního setkání v Praze

 • (ii) být voleni do Představenstva spolku,

 • (iii) písemně sdělit své připomínky k činnosti spolku Představenstvu k projednání,

 • (iv) aktivně se podílet ne edukačních programech,

2. Člen spolku je povinen zejména:

 • (i) podporovat cíle spolku podle čl. 2 stanov,

 • (ii) řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

 • (iii) dodržovat Stanovy spolku.

Čl. 5
Seznam členů spolku

1. Představenstvo eviduje seznam členů spolku spolu s listinnými přihláškami členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Seznam uvedený pod bodem 1 tohoto článku obsahuje následující:

 • pořadové číslo a údaje uvedené v přihlášce člena spolku,

 • jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu člena spolku, diagnózu (např. CML, CLL),

 • e-mail/telefon člena spolku

HLAVA III
ORGÁNY SPOLKU

Čl. 6
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou

 • (i) Členská schůze,

 • (ii) Představenstvo,

 • (iii) Revizor,
  Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku.

2. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Revizor o svých zjištěních informuje Členskou schůzi a Výbor. Nedojde-li k obsazení revizora, plní funkci kontrolního orgánu představenstvo.

3. Funkční období členů orgánu činí 5 let.

Čl. 7
Poradní rada

1. Spolek zřizuje vyjma orgánů uvedených výše Poradní radu.

2. Poradní rada je nepovinným, poradním orgánem vědců a kliniků z oboru hematoonkologie, kteří se na činnosti spolku aktivně podílejí svojí autorskou tvorbou edukačních materiálů a přednášek, zaměřených na problematiku leukemií, za účelem naplnění cíle spolku.

Čl. 8
Likvidační zůstatek spolku

1. V případě zániku spolku provede majetkové vypořádání Likvidátor.

2. Likvidátor je povinen použít likvidační zůstatek přednostně pro jiné neziskové právnické osoby, které působí v oblasti shodné se zaměřením a cíli spolku, nebude-li to možné, pak pro jiné neziskové právnické osoby.

HLAVA IV
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 9

Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí, konanou v Praze dne 29. listopadu 2014.